aug 10

Zes bewonersorganisaties werken samen in “Buren van de Zuilense Ring”

Zes bewonersorganisaties in Maarssen, waaronder ook de wijkcommissie Zandweg-Oostwaard, hebben hun krachten gebundeld in Buren van de Zuilense Ring. Directe aanleiding voor dit initiatief zijn de plannen van de gemeente Utrecht om de NRU – het Utrechtse deel van de provinciale weg N230, waarvan de Zuilense Ring ook deel uit maakt – te gaan vernieuwen.

Met de vernieuwing wil de gemeente Utrecht het verkeer op de doorgaande route van de A27 naar de A2 beter laten doorstromen en via die weg ook het verkeer in- en uit de stad beter kunnen afwikkelen. In de plannen verdwijnen de huidige verkeerspleinen en de verkeerslichten en in plaats daarvan komen ongelijkvloerse kruisingen. De gemeente Utrecht heeft hiervoor een budget van Rijk en provincie beschikbaar waarvoor op dit moment één tunnel en twee fly-overs kunnen worden aangelegd. De tunnel is gepland bij het Robert Kochplein en de fly-overs bij het Henri Dunantplein en het Ghandiplein.

Bewoners in Overvecht willen geen fly-overs, maar in plaats van alle drie de huidige verkeerspleinen een tunnel. Dit voorjaar hebben ze met succes bepleit dat de gemeente op zoek moet naar aanvullend budget om die tunnels te financieren.
Of de gemeente daarin slaagt is dus nog allerminst zeker.
Hoe dan ook zal de betere doorstroming op het Utrechtse deel van de N230 zal een toename van het verkeer tot gevolg hebben, ook op de Zuilense Ring. Prognoses spreken van een verdubbeling van het verkeer in de komende jaren en daarmee tot een forse toename van de overlast voor de bewoners van de wijken langs de weg.

Binnen het samenwerkingsverband Buren van de Zuilense Ring willen de zes Maarssense (Zandweg-Oostwaard, Op Buuren, Oud Zuilen, Maarseveen-Molenpolder, Boomstede en Bloemstede, de belangen van de bewoners uit hun wijken behartigen waar het gaat om de effecten van de toename van het verkeer op de Zuilense Ring.
Zij zullen daarom de komende tijd steeds vaker gezamenlijk als Buren van de Zuilense Ring naar buiten treden. In eerste instantie richten zij zich tot het gemeentebestuur van Stichtse Vecht, maar daarnaast ook tot de Provincie Utrecht, die als beheerder van de N230 verantwoordelijk is voor de weg.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Buren van de Zuilense Ring.

Voor informatie over de plannen van de gemeente Utrecht over de vernieuwing van de Noordelijke Randweg (NRU) kun je terecht op de gemeentelijke website

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/zes-bewonersorganisaties-werken-samen-in-buren-van-de-zuilense-ring/

jun 13

Meepraten en meedenken over speellocaties in de wijk.

Start na de zomer in Hondiusstraat

Zoals waarschijnlijk iedereen weet hebben we als wijkcommissie vorig jaar een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het kunstgrasveld op het speelplein aan de Cramerlaan in onze wijk.

Als wijkcommissie zijn we door de gemeente ook betrokken bij de herinrichting van de ‘Kikker’-speellocatie langs het fietspad van de Buitenweg naar de Vecht. Daar bleek het noodzakelijk om een aantal speelobjecten te vervangen omdat de gemeente de veiligheid bij het spelen niet meer kon  garanderen.

De wijkcommissie wil de komende tijd gefaseerd alle speellocaties in onze wijk tegen het licht te houden op de aspecten doelgroep, speelbaarheid, kwaliteit en veiligheid.
Als wijkcommissie vinden wij het belangrijk om zo veel mogelijk belanghebbenden bij eventuele herinrichtingsvoorstellen richting gemeente te betrekken.

We beginnen na de zomervakantie met de speellocatie aan de Hondiusstraat.

Bewoners in de directe omgeving van deze speellocatie nodigen we daarom graag uit om met ons mee te denken en mee te praten over de herinrichting van ‘hun’ speellocatie. Deze locatie is wat ons betreft primair ingericht voor de doelgroep van kinderen tot ongeveer 7 jaar.

Het streven is om kort na de komende zomervakantie een bijeenkomst te beleggen waarin de belanghebbenden/belangstellenden hun wensen en ideeën kunnen inbrengen.
Wanneer je in de omgeving van de Hondiusstraat woont en de bijeenkomst wilt bijwonen, verzoeken we je vriendelijk om voor de zomervakantie (uiterlijk vrijdag 30 juni) a.s. die belangstelling kenbaar te maken door een aantal gegevens in te vullen in het antwoordformulier op onze website.

Zodra bekend is op welke datum we de bijeenkomst organiseren, ontvangt ieder die zich heeft aangemeld dan bijtijds via e-mail een uitnodiging voor de bijeenkomst.

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/meepraten-en-meedenken-over-speellocaties-in-de-wijk/

okt 05

Sporten op ons kunstgras niet gevaarlijk voor de gezondheid!

rubber-granulaat-gevaarlijk

Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media over mogelijke gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden zijn we van diverse kanten benaderd met de vraag hoe veilig ons nieuwe kunstgrasveld is. Met behulp van de informatie van o.a. de leverancier kunnen we daarover gelukkig melden dat ons kunstgrasveld geen gevaar oplevert voor de gezondheid.

 

Soorten kunstgras
In hoofdzaak wordt voor sportvelden gebruik gemaakt van drie typen kunstgras:

1.   Kunstgras granulaatvelden

2.   Kunstgras watervelden

3.   Kunstgras zandvelden

Bij het kunstgras granulaatveld wordt de kunstgrasmat ingestrooid met rubber granulaatkorrels om blessures bij het sporten op het kunstgrasveld te voorkomen. Deze korrels rubbergranulaat zijn veelal fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. De rubberkorrels kunnen ook van nieuw synthetisch rubber worden gemaakt. De voornaamste reden om versnipperde autobanden te gebruiken is een Europese richtlijn die het storten van autobanden verbiedt en verplicht tot hergebruik.

Bij het kunstgras waterveld wordt de kunstgrasmat niet ingestrooid, maar wordt er door middel van besproeiing met water voor gezorgd dat er geen blessures ontstaan.

Bij het kunstgras zandveld, zoals dat is neergelegd op het speelplein aan de Cramerlaan, wordt de kunstgrasmat ingestrooid met speciaal zand. Hierdoor wordt het veld minder stroef bij het (uit)glijden en wordt het blessurerisico zo verminderd.

Niet de kunstgrasmat maar de rubber granulaatkorrels zouden de boosdoener zijn
De berichtgeving in de media betreft het eventuele gezondheidsrisico bij het bespelen van de zogenaamde kunstgrasgranulaatvelden. Het risico zou met name worden veroorzaakt door de rubber granulaatkorrels en niet door de kunstgrasmat op zich. De kunstgrasmatten zijn vervaardigd van kunststof vezels die op zich geen gezondheidsrisico veroorzaken. Het is de eventueel toegepaste rubbergranulaatkorrel waarmee dit type velden zijn ingestrooid die het mogelijke risico veroorzaakt.

Kijk voor meer informatie ook op:

Rapport RIVM

Permanente koppeling naar dit artikel: http://www.zandweg-oostwaard.nl/sporten-op-kunstgras-gevaarlijk-voor-de-gezondheid/