Ontwikkelingen Zuilense Ring

Wat betekent dat voor Zandweg-Oostwaard?

In Q2 zal op de N230 het ‘traject 65’ (van het Ghandiplein tot aan de aansluiting met de A2) op de schop gaan.
De rijbanen zullen worden versmald passend bij een door te voeren maximum snelheid van 80 km/uur. Op het gehele traject inclusief de diverse op- en afritten worden de versmalde rijbanen voorzien van nieuw geluid reducerend type asfalt (‘Gelders mengsel”). In het kader van groot onderhoud aan de weg wordt ook de bebording en de geleiderail langs aangepast.

Wanneer deze werkzaamheden in de zomer van 2025 gereed zijn, zal de maximum snelheid op de weg worden verlaagd van 100 naar 80 km/uur. De trajectcontrole zal dan ook blijven zorgen voor de handhaving van die nieuwe maximum snelheid.
Door de toepassing van het geluid reducerende asfalt en de verlaging van de maximum snelheid, zal de leefbaarheid voor omwonenden toenemen.

Aanvullende maatregelen

Geluidsscherm Zandweg-Oostwaard © foto Ruud Voest

Daarnaast worden een aantal aanvullende maatregelen genomen om de leefbaarheid in met name onze wijk te verbeteren. Zo zal het bestaande geluidsscherm langs de N230 in onze wijk vervangen worden door een nieuw scherm.
Dat nieuwe scherm zal ook over vrijwel de gehele afstand ongeveer 2 meter hoger worden. De gemeente Stichtse Vecht zal hiervoor waarop een groot deel van het huidige geluidsscherm staat aan de provincie overdragen.

Over de precieze uitvoering van het scherm zal de komende maanden nog uitgevoerd worden overlegd tussen de provincie en Buren van de Zuilense Ring, de vertegenwoordigers van omwonenden van de N230 en waar ook onze wijkcommissie zitting in heeft.
Het nieuwe scherm zal eigendom zijn van de provincie die voortaan ook voor het onderhoud verantwoordelijk wordt.
Het is de bedoeling van de provincie dat het nieuwe scherm in 2026 wordt gerealiseerd.

Ook elders langs de N230 (bij het Ruimtekwartier en de nieuw te bouwen wijk Haagstede) zullen geluidwerende voorzieningen (schermen) worden gerealiseerd en wordt er ook nog gekeken naar eventueel aanvullende voorzieningen bij Op Buuren en Oud-Zuilen.

In 2028 een ‘divergerende diamant’-aansluiting op de A2

Werktekening divergerende diamant © provincie Utrecht

Tot slot wordt verderop op de N230 in de toekomst de aansluiting van de N230 op de A2 omgebouwd naar een zogenaamde ‘divergerende diamantaansluiting’. Daar wordt eerst nog aanvullend onderzoek voor verricht, maar het ligt in de bedoeling van de provincie om dit in de loop van 2028 te realiseren.
Om een indruk te krijgen van hoe dat er straks uit gaan zien klik je hier

Dit najaar meer informatie voor omwonenden

Over de uitvoering van al deze werkzaamheden zal de provincie in het najaar uitgebreid met belanghebbenden en omwonenden gaan communiceren. Wellicht ook met een bewonersbijeenkomst in onze wijk.

Kortom we hebben er lang op moeten wachten, maar volgend jaar om deze tijd moeten we de eerste resultaten van deze maatregelen in onze wijk gaan merken en gaan we ervaren hoe het leefklimaat een stuk beter zijn als nu.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/leefomgeving/ontwikkelingen-zuilense-ring/

Speeltuin Park Vechtenstein wordt opgeknapt

Speeltuin park Vechtenstein foto: Ron Noordenbos

De gemeente is van plan om nog dit jaar de speeltuin in park Vechtenstein op te knappen en opnieuw in te richten.
Voor deze herinrichting heeft de gemeente onlangs een eerste gesprek gehad met belanghebbenden zoals de Kinderboerderij Vechtstede en de wijkcommissie van Zandweg-Oostwaard en enkele belangstellende omwonenden.

Enquête

Samen met de gemeente willen we een bredere groep omwonenden bij de plannen voor de herinrichting betrekken. Dat gaan we doen door middel van een zogenaamde Digitale Raadpleging (enquête).

Elders in de gemeente zijn al goede ervaringen opgedaan met deze vorm van raadpleging en daarom willen we ook op deze manier met elkaar in gesprek komen voor de speeltuin in het park Vechtenstein.

Door het invullen van een digitale vragenlijst kunnen jullie tips en ideeën doorgeven. Je kunt die vragenlijst ook samen met je kind(eren) invullen. Wanneer zo veel mogelijk bewoners dat doen ontstaat er een goed beeld over de wensen en ideeën voor de herinrichting van de speel locatie.

Doelgroep voor de speeltuin

De speeltuin ligt direct voor de ingang van de Kinderboerderij Vechtstede en is bedoeld voor de jeugd tot 18 jaar. Voor de allerkleinste jeugd is op het terrein van de kinderboerderij voldoende speelgelegenheid om onder toezicht van ouders of begeleiders veilig te spelen. Bij de herinrichting van de speeltuin in het park zou dus de aandacht vooral gericht moeten zijn op de jeugd in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.

Informatie over de herinrichting in wijkbericht

De gemeente heeft in de nabijheid van het park Vechtenstein huis aan huis een zogenaamd Wijkbericht bezorgd. Hierin wordt informatie gegeven over onder andere de aanpak van de herinrichting en de digitale raadpleging (enquête). Dit wijkbericht kun je hier downloaden.

Invullen digitale vragenlijst

Zoals gezegd is het van belang dat zoveel mogelijk bewoners de digitale vragenlijst invullen. Kinderen kunnen daarnaast ook een tekening of foto met ideeën uploaden.

De vragen in de vragenlijst gaan onder meer over wat jij en/of jouw kind(eren) belangrijk vindt/vinden in de speeltuin. Of je misschien straks mee wil helpen om leuke dingen te organiseren in de speeltuin of misschien wel zou willen helpen bij het beheer van de speeltuin .
Met de antwoorden uit de vragenlijst gaat de gemeente dan een plan maken voor de herinrichting. Dat plan wordt dan nog vóór de zomervakantie via onder andere deze website gepresenteerd.

Je kunt de digitale vragenlijst invullen van 29 april t/m 18 mei 2024.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan

Planning voor de herinrichtring

  • Voor 18 mei 2024: Invullen digitale vragenlijst door omwonenden Park Vechtenstein
  • 18 mei – eind juni 2024: Gemeente maakt plan met de antwoorden uit de vragenlijst
  • Juli 2024: Ontwerp speeltuin bekend
  • September 2024: Werkzaamheden aan speeltuin
  • Najaar 2024: Speeltuin klaar (naar verwachting)

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/algemeen/speeltuin-park-vechtenstein-wordt-opgeknapt/

Zorgen over toenemende verkeersdruk op de Sweserengseweg

Toenemende verkeersdruk op de Sweserengseweg

Omwonenden in onze wijk langs de Sweserengseweg ervaren al jaren dat het verkeer op de weg steeds verder toeneemt.
Door de plannen van de gemeente voor de uitbreiding van de wijk Zogwetering op de locatie van het huidige afvalscheidingsstation op de Diependaalsedijk en de woningbouw op de zogenaamde ‘inbreilocaties’ (dat zijn nieuwbouwprojecten binnen bestaande (stads)bebouwing) in Maarssen Dorp, zoals o.a. de Daalse Hoek en de Kuyperstraat, zullen er voor zorgen dat het verkeer van en naar het dorp over de Sweserengseweg alleen nog verder zal toenemen.

Enkele bewoners in het deel van onze wijk dat grenst aan de Sweserengseweg , hebben de wijkcommissie benadert om samen met hen de gemeente te attenderen op de effecten van dit toenemende verkeer op hun leefomgeving. Daartoe wordt nu via eerst via een enquête onder de wijkbewoners in het gebied gepeild naar hoe zij deze problematiek ervaren.

Via een oproep zijn deze bewoners onlangs uitgenodigd om door het invullen van deze enquête hun mening en ervaring te delen. Om een goed beeld te krijgen over hoe juist die specifieke groep bewoners in het deel van onze wijk deze problematiek ervaren, is de enquête alleen toegankelijk via het wachtwoord dat aan hen is verstrekt in de uitnodiging die zij op hun woonadres hebben ontvangen.
Aan de hand van de resultaten wordt dan gekeken hoe een vervolgactie richting de gemeente vorm gegeven kan worden.

We zullen de resultaten van de enquête overigens ook later via deze website bekend maken.

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/uncategorized/zorgen-over-toenemende-verkeersdruk-op-de-sweserengseweg/