De Kwekerij

Sinds eind 2014 is “De Witte van Scholten”, later De Kwekerij genoemd, onderdeel van de wijk Zandweg-Oostwaard. De bewoners van De Kwekerij spreken vol trots over hun wijkdeel als “de mooiste wijk van Maarssen”.
Bij het ontwerp van de wijk vallen direct een paar zaken op: alle woningen zijn in wit uitgevoerd, een belangrijk deel van de wijk aan de Huis ten Boschstraat is ommuurd en een ander in het oog springend onderdeel van de wijk is ook de grote vijver, die meteen opvalt wanneer je de wijk binnenkomt.

Oorspronkelijk was een verbinding met de Vecht voorzien die de waterstand in deze vijver op Vecht niveau van gemiddeld -0,40m NAP zou kunnen houden. Dat waterpeil was niet alleen berekend voor een juiste aanblik van de vijver, maar met die verbinding met de Vecht zou ook de waterkwaliteit op peil kunnen worden gehouden.
De beoogde verbinding met de Vecht is er tot op heden niet gekomen want tijdens de bouw werd de aanleg er van op last van de gemeente gestopt vanwege gevonden grondvervuiling tussen de Kwekerij en de (aftakking van de) Vecht bij de Vechtensteinlaan.

Vijver niet in verbinding met de Vecht
De projectontwikkelaar Kondor Wessels Projecten (KWP) heeft daardoor uiteindelijk de wijk opgeleverd zonder de verbinding van de vijver naar de Vecht. Hierdoor staat het water in de vijver op grondwater niveau (tussen -0,80m en -1,20m NAP). Deze te lage waterstand heeft tot gevolg dat aangeplante beplanting (bijvoorbeeld Hortensia’s, die veel water nodig hebben) het niet overleven en dat ook de vijver vrijwel niet zichtbaar is door de enorme hoeveelheden riet die er door de (te) lage waterstand kan groeien. Door de slechte waterkwaliteit is er ook een gezondheidsrisico bij kinderen die in en om de vijver spelen.

Op 1 januari 2017 is het wijkdeel overgedragen door de projectontwikkelaar aan de gemeente Stichtse Vecht.
Bij de overdracht was er sprake van een openstaande punt dat ook is beschreven in het betreffende Proces Verbaal, namelijk dat de vijver niet conform plan en afspraak is opgeleverd ten tijde van de overdracht en nog opgeleverd dient te worden wanneer, indien nodig, de juiste
vergunningen van gemeente en/of Waternet verkregen zijn.
Vóór de oplevering van de wijk van van KWP naar de gemeente hebben de betrokken partijen (gemeente, KWP en Waternet) met elkaar geen overeenstemming kunnen bereiken voor een goede (alternatieve) oplossing voor de oorspronkelijk geplande verbinding tussen de vijver en de Vecht.

Alternatieven van gemeente door bewoners afgewezen
Eind 2019 heeft de gemeente aan de bewoners twee alternatieve oplossingen gepresenteerd voor de waterstand in de vijver. Deze waren echter gebaseerd op het huidige grondwaterniveau en boden in de ogen van de bewoners geen werkelijk oplossing van het openstaande opleverpunt. Bewoners hebben de door de gemeente voorgestelde oplossingen dan ook afgewezen.

Bewoners hebben mogelijk toch oplossingen gevonden
Na de afwijzing van de alternatieven, heeft de gemeente naar alle bewoners in een wijkbericht aangegeven dat zij zelf niets meer zullen ondernemen, maar wel open staan voor een oplossing mits er een plan komt dat ook wordt gedragen door de bewoners.
Sindsdien hebben een aantal bewoners het initiatief genomen om op zoek te gaan naar een oplossing en hebben ook de wijkcommissie bij deze kwestie betrokken. Op verschillende manieren hebben bewoners en wijkcommissie contacten onderhouden met betrokken partijen en is er naar oplossingen gezocht die voor alle partijen acceptabel zijn.
Het lijkt er op dat die oplossingen nu wèl concreet voorhanden zijn. Deze oplossingen hebben ook al een akkoord van Waternet en van Waternet komt ook een positieve feedback ten aanzien van de voorziene waterkwaliteit.

De twee oplossingen zijn voor een eerste haalbaarheidstoets aan experts voorgelegd:

Oplossing 1
Hierbij wordt een verbinding tot stand gebracht met de Vecht ter hoogte van het fietspad aan de westzijde van De Kwekerij middels een verbinding met het bestaande schone hemelwater netwerk in de wijk. Dat netwerk staat al in verbinding met de vijver omdat in de vijver ook het afgevoerde schone hemelwater van de wijk opvangen wordt. Voor de verbinding met de Vecht is een relatief simpele 2-ledige vergunning nodig van Waternet. Hiervoor is Waternet inmiddels al akkoord en is Waternet ook positief over de voorziene waterkwaliteit in de vijver. Geschatte aanlegkosten voor deze oplossing bedragen 30.000 EUR ex BTW.

Oplossing 2
Bij deze oplossing wordt de bodem van de sloot en de vijver zelf minder doorlaatbaar gemaakt of zelfs verdichten met klei/leem dan wel een folie. Deze oplossing zou eventueel ook in combinatie met oplossing 1 kunnen worden uitgevoerd. Voor deze oplossing lijkt vooralsnog geen vergunning nodig, maar daarover moet nog een nader advies worden uitgebracht. De geschatte aanlegkosten voor deze oplossing bedragen: 70.000 EUR ex BTW.

Volgende stappen
Bewoners zijn in de veronderstelling dat KWP nog steeds de verplichting heeft om een oplossing te realiseren voor de vijver, zoals dat is beschreven in het proces verbaal. Bewoners zijn daarom ook van mening dat KWP ook verantwoordelijk is voor de realisatie en/of moeten opdraaien voor de kosten van de uiteindelijke oplossing. Door de oplevering van het project aan de gemeente zijn de bewoners echter geen partij meer in deze zaak en is het een zaak tussen gemeente en KWP enerzijds en gemeente en bewoners anderzijds.
Bewoners hebben daarom de gemeente gevraagd om KWP verantwoordelijk te stellen voor het tot een oplossing komen van deze kwestie. Ze vinden ook dat de gemeente bij KWP moet blijven aansturen op het zo spoedig mogelijk (laten) verrichten van het werk, dan wel het vergoeden van de kosten die voortvloeien uit het oplossen van dit nog openstaande punt.
Over deze verantwoordelijkheid zijn bewoners onlangs opnieuw met de gemeente in gesprek geweest. Dat heeft onder meer tot resultaat gehad dat de gemeente openheid zal geven in het proces verbaal van oplevering, waarmee duidelijk wordt of KWP ook daadwerkelijk die verantwoordelijkheid heeft. Naar verwachting komt hier begin januari meer duidelijkheid over.

Door de bewoners worden de beide oplossingen als realistisch beschouwd, maar duidelijk is dat hiervoor nog enige detaillering (advieswerk) van het ingenieurs bureau/aannemer nodig zal zijn, waardoor ook de kostenraming gedetailleerder wordt.
De eerste vervolgstap wordt nu om via het leefbaarheidsbudget bij de gemeente een subsidie aan te vragen om de kosten van dit nadere onderzoek over de haalbaarheid van de beide oplossingen te kunnen dekken.
Wordt vervolgd dus

Alle bewoners van De kwekerij zijn onlangs geïnformeerd over de stand van zaken rondom de vijver via een digitale flyer. Deze kun je hier downladen .

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.zandweg-oostwaard.nl/de-kwekerij/

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.